Neno La Leo – Chapeo Ya Wokovu

Punguza Kuongea Sana Na Kujitetea Kupita Kiasi

"Kisha Kuhani Mkuu akasimama katikati, akamwuliza Yesu, akisema, Hujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza, wala hakujibu neno. Kuhani Mkuu akamwuliza tena, akamwambia, Wewe ndiwe Kristo, Mwana wake Mtukufu?" Mk 14:60‭-‬61 SUV Katika maisha haya unaweza kujikuta upo kwenye shutuma fulani nzito, inaweza ikawa ni kweli, ama inaweza isiwe kweli. Unaposhutumiwa jambo ambalo hujalifanya, inaweza [...]

By | August 13th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Tahadhari Juu Ya Walimu/Wahubiri/Manabii Wa Uongo Ndani Ya Kanisa Wanavyotenda Kazi

“Kwa maana wataondoka Makristo wa uongo, na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya, kama yamkini, hata hao wateule”, Mk 13:22 SUV. Sio jambo la kuficha na sio siri tena kuhusu hili, siku za leo ndani ya makanisa yetu kuna wahudumu wa neno la Mungu wenye roho na maisha kama ya wale walimu [...]

By | August 12th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Kuwa Na Imani Ya Kutosha Mbele Za Mungu Hakuwezi Kukusaidia Kama Hutafanya Hili

Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. [ Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu.] Mk 11:25‭-‬26 SUV Wakristo hatupaswi kujidanganya kuwa tunayo imani ya kutosha na tukiomba lolote tutajibiwa na Mungu wetu. [...]

By | August 10th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Je, Kweli Tukiomba Chochote Kwa Mungu Atafanya Kama Tulivyomwomba?

“Yesu akamwambia, Ukiweza! Yote yawezekana kwake aaminiye”, Mk 9:23 SUV. Swali hili linaweza kukushangaza na kufikiri huenda limekosewa kuulizwa, ni kuhakikishie kuwa halijakosewa, bali lipo sahihi kabisa. Kauli hii tumeitumia sana tulio wengi kuwa mambo yote yanawezekana kwake Yesu, na tumekiri wazi kuwa kila tuombacho kwake kinawezekana kuwa vile tumeomba kwake. Siwezi kuwa kinyume na [...]

By | August 8th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Unahitaji Kufahamu Wengine Wanakusemaje/Wanakuonaje Vile Unaishi, Unatenda Na Kuongoza

“Akatoka Yesu na wanafunzi wake, wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria-Filipi; na njiani akawauliza wanafunzi wake, akasema, Watu huninena mimi kuwa ni nani? Wakamjibu, Yohana Mbatizaji; wengine, Eliya; wengine, Mmojawapo wa manabii. Naye akawauliza, Na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu, akamwambia, Wewe ndiwe Kristo”, Mk 8:27‭-‬29 SUV. Tunapokuwa katika nafasi Fulani, tunahitaji [...]

By | August 6th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Yesu Alimaanisha Nini Aliposema Chakula Cha Watoto Usiwape Mbwa?

"Akamwambia, Waache watoto washibe kwanza; maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto, na kuwatupia mbwa", Mk 7:27 SUV. Kwanza kabisa unapaswa kuelewa kuwa Yesu aliposema "watoto" alimaanisha Waisraeli. Yesu alionesha wazi kuwa injili ilitakiwa ipelekwe kwanza kwa Wahayudi. Leo Yesu anatutaka tupeleke kwanza injili kwa wale wasioamini, wale ambao hawajapata neema ya wokovu. Bila kujalisha [...]

By | August 5th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Tumia Fursa Vizuri Unapopewa Nafasi Moja Ya Kuomba Kitu Ufanyiwe

"Akamwapia, Lo lote utakaloniomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka, akamwuliza mamaye, Niombe nini? Naye akasema, Kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, Nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake, na kwa ajili ya [...]

By | August 4th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Hasira Anayopaswa Kuwa Nayo Mwana Wa Mungu

"Akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, akamwambia yule mtu, Nyosha mkono wako. Naye akaunyosha; mkono wake ukawa mzima tena", Mk 3:5 SUV. Hapa Hasira ya Yesu inaonesha wazi chuki yake na kutokubaliana na matendo yasiyo ya haki kwa watu, yaani matendo maovu. Ingawa wakristo tunapaswa kupinga [...]

By | August 1st, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Ubatizo Wa Maji Na Wa Roho Mtakatifu

"Mimi niliwabatiza kwa maji; bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu", Mk 1:8 SUV. Yohana Mbatizaji alikuwa mtu wa kwanza kuhubiri habari njema kumhusu Yesu Kristo. Marko ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Marko, anafanya ufupisho au muhutasari wa mahubiri yake na kuyaweka katika wazo moja. Kutangazwa sana kwa Yesu Kristo na Yohana Mbatizaji, ambaye angekuja [...]

By | July 29th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Agizo Kuu Muhimu Tulilopewa Tulifanye Wafuasi Wote Wa Kristo

"Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari", Mt 28:19‭-‬20 SUV. Tuna majukumu mengi katika ufalme wa Mungu, kila mmoja anaweza kusimama kwenye nafasi yake akamtukuza Mungu wake [...]

By | July 28th, 2022|Neno La Leo|0 Comments

Watch Dragon ball super